Zamawiający – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lesznie, przy ul. Strzeleckiej 7 informuje, że w dniu 29 listopada r. w Biuletynie Informacji Publicznych pod numerem 624079-N-2017, na stronie internetowej www.mosirleszno.pl i http://mosirleszno.bip.gov.pl/  oraz w siedzibie Zamawiającego przy ul. Strzeleckiej 7, 64-100 Leszno, zostało zamieszczone ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dla zadania p.n. „Budowa Kontenerów Kultury przy Sali Sportowej Ćwicznia”

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej www.mosirleszno.pl  i http://mosirleszno.bip.gov.pl/.

Specyfikację można również pobrać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Strzeleckiej 7, 64-100 Leszno lub za pobraniem pocztowym.

Termin realizacji zamówienia: do 140 dni

Termin i miejsce złożenia ofert: do dnia 15.12.2017 r. do godz. 10.00 w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Lesznie, ul. Strzelecka 7, sekretariat.

Termin i miejsce otwarcia ofert: 15.12.2017 r. o godz. 10.30 w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Lesznie, ul. Strzelecka 7, pokój 207.

Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest: Sławomir Kryjom – tel. 65 520 56 40.

Załączniki:
1. SIWZ
2. Załącznik nr 1 do SIWZ
3. Załącznik nr 2 do SIWZ
4. Załącznik nr 3 do SIWZ
5. Załącznik nr 4 do SIWZ
6. Załącznik nr 5 do SIWZ
7. Załącznik nr 6 do SIWZ
8. Załącznik nr 7 wzór do umowy 28.11.2017
9. Załącznik nr 8 – Dokumentacja techniczna

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia 15.12.2017

Skip to content