Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lesznie ogłasza nabór na kandydata na stanowisko animatora obiektu sportowego w ramach programu „Lokalny Animator Sportu”.

I Wymagania niezbędne:
– Ukończony 18 rok życia,
– Wykształcenie średnie lub wyższe preferowany kierunek wychowanie fizyczne lub turystyka i rekreacja,
– Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
– Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku animatora,
– Posiadane kwalifikacje i uprawnienia do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. art. instruktorzy, trenerzy, nauczyciele wychowania fizycznego, instruktorzy sportu (ew. instruktor rekreacji ruchowej), organizatorzy zajęć i ew. zawodów, posiadający stosowne uprawnienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,(w przypadku trenera lub instruktora sportu (instruktora rekreacji ruchowej) uznawane są wyłącznie uprawnienia państwowe uzyskane zgodnie z przepisami art. 41 ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 (Dz. U. j. t. z 2014 poz. 715 ze zm.).

II Wymagania dodatkowe:
– Doświadczenie w pracy z dziećmi lub młodzieżą na stanowisku nauczyciela, trenera sportu czy instruktora sportu i rekreacji,
– Przygotowanie pedagogiczne,
– Dokładność w wykonywaniu zadań, kultura osobista, systematyczność, obowiązkowość, punktualność, dyspozycyjność.

III Zakres wykonywanych czynności:
– Inicjowanie, organizacja oraz prowadzenie zajęć i imprez sportowych dla różnych grup wiekowych, w tym dla: dzieci i młodzieży, osób dorosłych i seniorów, osób niepełnosprawnych oraz rodzin.
– Współpraca z szkołami w celu promocji aktywności fizycznej.
– Współpraca z organizacjami pozarządowymi i klubami sportowymi.
– Organizowanie i współorganizowanie imprez sportowych oraz innych wydarzeń promujących zdrowy styl życia, sprzyjające włączeniu społecznemu.
– Organizowanie, promowanie i rozwijanie wolontariatu.
– Angażowanie się w akcje organizowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.
– Dbanie o sprzęt sportowy oraz porządek na obiekcie.
– Nadzór nad korzystaniem z kompleksu boisk.
– Prowadzenie harmonogramu i statystyk korzystania z kompleksu boisk.

IV Wymagane dokumenty:
– Życiorys (CV), z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; U. j.t. z 2015 r., poz. 2135 ze zm.)”,
– Umotywowane zgłoszenie udziału w naborze (list motywacyjny).
– Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
– Kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienia (załącznik nr 1).
– Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zadań animatora.
– Dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe w zakresie organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych,
– Oświadczenie o nie pobieraniu wynagrodzenia związanego z realizacją innych programów finansowych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki (załącznik nr 2).

V Forma i okres zatrudnienia
– Umowa zlecenie w okresie od 1 marca do 30 listopada 2018 r. Praca w godzinach popołudniowych w dni robocze oraz wolne od pracy w systemie zmiennym.

VI Sposób i termin składania ofert:
– Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do 31 stycznia 2018 r. do godz. 15:00 w Siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lesznie, ul. Strzelecka 7 z dopiskiem „Lokalny Animator Sportu”.
– Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
– Dokumentów nie odsyłamy.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lesznie zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku nieuzyskania dofinansowania ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Skip to content