Zamawiający – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lesznie, przy ul. Strzeleckiej 7 informuje, że w dniu 15 czerwca 2018 r. w Biuletynie Informacji Publicznych pod numerem 573897-N-2018, na stronie internetowej www.mosirleszno.pl i http://mosirleszno.bip.gov.pl/ oraz w siedzibie Zamawiającego przy ul. Strzeleckiej 7, 64-100 Leszno, zostało zamieszczone ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dla zadania p.n. „Budowa Kontenerów Kultury – miejsce spotkań młodych”

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej www.mosirleszno.pl i http://mosirleszno.bip.gov.pl/.
Specyfikację można również pobrać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Strzeleckiej 7, 64-100 Leszno lub za pobraniem pocztowym.

Termin realizacji zamówienia: do 90 dni

Termin i miejsce złożenia ofert: do dnia 05.07.2018 r. do godz. 10.00 w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Lesznie, ul. Strzelecka 7, sekretariat.

Termin i miejsce otwarcia ofert: 05.07.2018 r. o godz. 10.30 w Miejskim Ośrodku Sportu  i Rekreacji w Lesznie, ul. Strzelecka 7, pokój 207.

Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest:
Sławomir Kryjom – tel. 65 520 56 40.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Załączniki:
Ogłoszenie
SIWZ KK 15.06.2018 rok
Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 do SIWZ Oświadczenie
Załącznik nr 3 do SIWZ Oświadczenie
Załącznik nr 4 do SIWZ Oświadczenie
Załącznik nr 5 do SIWZ Wykaz Robót
Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz Osób
Załącznik nr 7 do SIWZ wzór umowy druk
Załącznik nr 8 Projekt
Załącznik nr 9 do SIWZ Oświadczenie wykonawcy RODO
Załącznik nr 10 Pozwolenie na budowe – kontenery kultury przy ul. Gen.Józefa Kustronia
Załącznik nr 11 Kontenery Kultury – opinia Wojew.Urzędu Ochrony Zabytków

Skip to content