Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lesznie ogłasza nabór na kandydata na stanowisko animatora obiektu sportowego w ramach programu „Lokalny Animator Sportu”.

I Wymagania niezbędne:

– Ukończone 18 rok życia,
– Wykształcenie średnie lub wyższe preferowany kierunek wychowanie fizyczne lub turystyka i rekreacja,
– Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
– Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku animatora,
– Posiadane kwalifikacje i uprawnienia do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. art. instruktorzy, trenerzy, nauczyciele wychowania fizycznego, instruktorzy sportu (ew. instruktor rekreacji ruchowej), organizatorzy zajęć i ew. zawodów, posiadający stosowne uprawnienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,(w przypadku trenera lub instruktora sportu (instruktora rekreacji ruchowej) uznawane są wyłącznie uprawnienia państwowe uzyskane zgodnie z przepisami art. 41 ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 (Dz. U. j. t. z 2014 poz. 715 ze zm.).

II Zakres wykonywanych czynności:

– Inicjowanie, organizacja oraz prowadzenie zajęć i imprez sportowych dla różnych grup wiekowych, w tym dla: dzieci i młodzieży, osób dorosłych i seniorów, osób niepełnosprawnych oraz rodzin,
– Współpraca z szkołami w celu promocji aktywności fizycznej,
– Współpraca z organizacjami pozarządowymi i klubami sportowymi,
– Organizowanie i współorganizowanie imprez sportowych oraz innych wydarzeń promujących zdrowy styl życia, sprzyjające włączeniu społecznemu,
– Organizowanie, promowanie i rozwijanie wolontariatu,
– Angażowanie się w akcje organizowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki,
– Dbanie o sprzęt sportowy oraz porządek na obiekcie,
– Nadzór nad korzystaniem z kompleksu boisk,
– Prowadzenie harmonogramu i statystyk korzystania z kompleksu boisk,
– Inne wymagania wynikające z Regulaminu Naboru i Uczestnictwa w projekcie Lokalny Animator Sportu 2020

III Wymagane dokumenty:

– Życiorys (CV), z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; U. j.t. z 2015 r., poz. 2135 ze zm.)” oraz ,,Zapoznąłem/ am się z Klauzulą Informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Lesznie”,
– Umotywowane zgłoszenie udziału w naborze (list motywacyjny),
– Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
– Kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienia (załącznik nr 1),
– Dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe w zakresie organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych,
– Oświadczenie o niekaralności (załącznik nr 2),
– Zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zadań animatora  (załącznik nr 3),
– Oświadczenie o nie pobieraniu wynagrodzenia związanego z realizacją innych programów finansowych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki  (załącznik nr 4).

IV Forma i okres zatrudnienia

– Umowa zlecenie w okresie od 1 marca 2020 do 30 listopada 2020 r. Praca w godzinach popołudniowych w dni robocze oraz wolne od pracy w systemie zmiennym.

V Sposób i termin składania ofert:

– Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do 14 lutego 2020 r. do godz. 15:00 w Siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lesznie, ul. Strzelecka 7 z dopiskiem „Lokalny – Animator Sportu”,
– Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane,
– Dokumentów nie odsyłamy.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lesznie zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku nieuzyskania dofinansowania ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Skip to content