Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lesznie ogłasza nabór na kandydata na stanowisko animatora obiektu sportowego w ramach programu „Lokalny Animator Sportu”.

 1. Warunki pracy:
 • Praca w terminie: od 1 marca do 31 listopada 2021 roku, (od poniedziałku do niedzieli),
 • Praca dotyczy obiektów zlokalizowanych w Lesznie przy ul. Górowskiej 49, ul. Łowieckiej 33, ul. Grota Roweckiego 20
 • Forma zatrudnienia: umowa – zlecenie.

Minimalna miesięczna liczba godzin:

 1. a) w przypadku zatrudnienia jednego animatora na obiekcie w okresie jednego miesiąca liczba godzin zajęć rekreacyjno – sportowych udokumentowanych w „Dzienniku Pracy Animatora” wynosi minimum 112 godzin:

– minimum 56 godzin zajęć rekreacyjno – sportowych – umowa zlecenie z MOSiR w Lesznie,
– 56 godzin zajęć rekreacyjno – sportowych – umowa z operatorem projektu – Fundacja Orły Sportu.

 1. b) w przypadku zatrudnienia dwóch animatorów na obiekcie w okresie jednego miesiąca liczba godzin zajęć rekreacyjno – sportowych udokumentowanych w „Dzienniku Pracy Animatora” wynosi minimum 56 godzin:

– minimum 28 godzin zajęć rekreacyjno – sportowych – umowa zlecenie z MOSiR w Lesznie,
– 28 godzin zajęć rekreacyjno – sportowych – umowa z operatorem projektu – Fundacja Orły Sportu.

Pozostałe wynikające z założeń Regulaminu Naboru i Uczestnictwa w projekcie Lokalny Animator Sportu 2021 – dostępne na stronie www.orlysportu.pl

 1. Wymagane kwalifikacje:
 • Ukończone 18 lat życia.
 • Niekaralność i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 • Posiadanie kwalifikacji i uprawnień do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo- rekreacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Dobry stan zdrowia.
 • Dokładność w wykonywaniu zadań, uprzejmość, systematyczność, obowiązkowość, punktualność, dyspozycyjność, kreatywność.
 • Mile widziana udokumentowana praca z dziećmi i młodzieżą na stanowisku nauczyciela, trenera lub instruktora sportu i rekreacji.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • Inicjowanie, organizacja oraz prowadzenie zajęć i imprez sportowych na obiektach sportowych dla różnych grup wiekowych i społecznych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych i rodzin,
 • Realizacja miesięcznego i rocznego harmonogramu pracy,
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi i klubami sportowymi,
 • Współpraca ze szkołami w celu promocji aktywności fizycznej,
 • Współpraca lub organizacja imprez sportowych oraz innych wydarzeń promujących zdrowy styl życia, sprzyjających włączeniu społecznemu,
 • promocja swojej gminy, miasta, dzielnicy, poprzez działanie prowadzone na obiektach sportowych,
 • angażowanie się w organizację turniejów i atrakcji społecznych inicjowanych lub objętych patronatem honorowym przez Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu, jeśli te obejmują swoim zasięgiem obiektu, na którym pracuje animator,
 • Prowadzenie harmonogramu korzystania z boisk i nadzór nad jego realizacją,
 • Utrzymanie porządku na obiekcie,
 • Nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez osoby korzystające z obiektu,

Inne wymagania wynikające z Regulaminu Naboru i Uczestnictwa w projekcie Lokalny Animator Sportu 2021.

 1. Wymagane dokumenty:
 • Podpisany życiorys opatrzony klauzulą upoważniającą do przetwarzania danych osobowych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz posiadane kwalifikacje.
 • Oświadczenie kandydata o niekaralności, pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełnych praw publicznych (załącznik 1).
 • Program działań sportowo rekreacyjnych adresowanych do różnych grup społecznych, które kandydat zamierza realizować będąc Animatorem (załącznik 2).
 • Podpisane Klauzuli informacyjnej wynikającej RODO (załącznik 3).
 1. Termin i miejsce składania dokumentów:
 • Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lesznie (II piętro ul. Strzelecka 7) w godzinach urzędowania od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00 w terminie do: 29.01. 2021 r. do godz. 14:00. Koperty powinny zawierać adnotację: „Nabór na stanowisko Lokalnego Animatora Sportu”.
 • Na wybór kandydatów wpływ będą miały: kwalifikacje, doświadczenie zawodowe, staż pracy jako Lokalny Animator Sportu oraz przedstawiony program planowanych działań.
 • Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lesznie zastrzega sobie prawo do zmiany określonych w ogłoszeniu warunków zatrudnienia Animatora w przypadku nieuzyskania dofinansowania w ramach programu „Lokalny Animator Sportu” w 2021 roku.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lesznie zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku nieuzyskania dofinansowania ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Skip to content