Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lesznie ogłasza nabór na stanowisko animatora sportu na obiekcie sportowym Orlik przy ulicy Łowieckiej 33 w Lesznie współfinansowane w ramach programu „Lokalny Animator Sportu”.

Warunki pracy:

 • Przewiduje się zatrudnienie 1 lub 2 osób
 • Forma zatrudnienia: umowa zlecenie.
 • Okres zatrudnienia: od 1 marca do 30 listopada 2023 r.
 • Godziny w dni powszechne od 16:00/17:00 do 21:00 a weekendy według ustalonego harmonogramu.

Nabór adresowany jest do: nauczycieli wychowania fizycznego, trenerów, instruktorów, tj. osób posiadających stosowne uprawnienia – minimum instruktorskie.

Osoba ubiegająca się o stanowisko powinna posiadać:

 • Ukończony 18 rok życia,
 • Ukończone studia wyższe na kierunku wychowanie fizyczne lub turystyka i rekreacja ze specjalnością instruktorską – w wymiarze co najmniej 80 godzin w danej dyscyplinie sportu lub posiada co najmniej średnie wykształcenie oraz ukończył specjalistyczny kurs instruktorski w dyscyplinach sportowych i zdał egzamin końcowy;
 • Uprawnienie/a zawodowe na animatora sportu w jednej z dyscyplin sportowych (piłka nożna, piłka ręczna, koszykówka, siatkówka itp.);
 • Pełną zdolność do czynności prawnych oraz do korzystania z pełni praw publicznych;
 • Dobry stan zdrowia;
 • Nieposzlakowaną opinię;

a także:

 • Nie może być karana za przestępstwa popełnione umyślnie;
 • Mile widziane jest udokumentowana praca z dziećmi i młodzieżą na stanowisku nauczyciela , trenera lub instruktora sportu;
 • Mile widziane jest udokumentowane ukończenie kursu udzielania pierwszej pomocy.

Zakres zadań animatora sportu:

 • wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie ich aktywności ruchowej prowadzącej do poprawy sprawności fizycznej, zdolności motorycznych, stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia.
 • organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych (w tym imprez, turniejów),
 • nadzór nad realizacją harmonogramu,
 • prowadzenie rejestru użytkowników obiektu,
 • przygotowanie sprawozdań miesięcznych z działań realizowanych na obiekcie, sprawozdania należy złożyć odpowiednio w terminach do 10 każdego następnego miesiąca.
 • dbanie o odpowiedni stan techniczny powierzonego mienia,
 • dbanie o porządek na obiekcie i wokół niego,
 • przestrzeganie i stosowanie Regulaminu korzystania z obiektu sportowego,
 • współpraca ze szkołami oraz stowarzyszeniami, działającymi na terenie miasta Leszno, w zakresie popularyzacji zajęć rekreacyjnych i sportowych oraz organizacji inicjatyw, aktywizujących i integrujących społeczność lokalną,
 • oraz akceptuje zasady udziału i obowiązki Animatorów przedstawione w regulaminie

Wymagane dokumenty:

 • Życiorys (CV) + z dopisaną klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku ze wskazaną w ogłoszeniu rekrutacją oraz w rekrutacjach przyszłych zgodnie
  z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 z dnia 19.09.2019)”.
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz posiadane kwalifikacje.
 • Oferta (załącznik nr 1)
 • Oświadczenie (załącznik nr 2)
 • Program działań animatora (załącznik nr 3)

Na wybór kandydatów wpływ będą miały: kwalifikacje, doświadczenie zawodowe, staż pracy jako Lokalny Animator Sportu oraz przedstawiony program planowanych działań.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lesznie (II piętro ul. Strzelecka 7) w godzinach urzędowania od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00 w terminie do: 23.01. 2023 r. do godz. 14:00. Koperty powinny zawierać adnotację: „Nabór na stanowisko Lokalnego Animatora Sportu”.

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lesznie zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu lub do zmian określonych w ogłoszeniu warunków zatrudnienia Animatora w przypadku nieuzyskania dofinansowania w ramach programu „Lokalny Animator Sportu” w 2023 roku.

Oferty które wpłyną po upływie terminu nie będą rozpatrywane.

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Lesznie, ul. Strzelecka 7. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych Pana Michała Kopacza, z którym można skontaktować się za pomocą adresu e-mail: michal.kopacz@biuro-danych.pl. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu rekrutacji na ANIMATORA SPORTU, na podstawie artykułu 6 ust. 1 lit. b i art 9 ust. 2 litera b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) – zwanego dalej RODO.
W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania swoich danych, prawo ograniczenia przetwarzania swoich danych, prawo do ich usunięcia oraz przenoszenia jeśli będzie to możliwe. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Państwa dane osobowe nie są przetwarzane poza strefą Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Administrator nie profiluje danych osobowych. Podanie przez Państwa

Skip to content