Zamawiający – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lesznie, przy ul. Strzeleckiej 7 informuje, że w dniu 17 października 2018 r. w Biuletynie Informacji Publicznych pod numerem 637301-N-2018, na stronie internetowej www.mosirleszno.pl i http://mosirleszno.bip.gov.pl/ oraz w siedzibie Zamawiającego przy ul. Strzeleckiej 7, 64-100 Leszno, zostało zamieszczone ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dla zadania p.n. „Modernizacja lodowiska – budowa zadaszenia”.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej www.mosirleszno.pl i http://mosirleszno.bip.gov.pl/.

Specyfikację można również pobrać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Strzeleckiej 7, 64-100 Leszno lub za pobraniem pocztowym.

Termin realizacji zamówienia: do 100 dni

Termin i miejsce złożenia ofert: do dnia 31 października 2018 r. do godz. 10.00 w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Lesznie, ul. Strzelecka 7, sekretariat.

Termin i miejsce otwarcia ofert: 31 października 2018 r. o godz. 10.30 w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Lesznie, ul. Strzelecka 7, pokój 207.

Znak postępowania: MOSIR.14.2018

Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest: Sławomir Kryjom – tel. 65 520 56 40.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

INFORMACJA, O KTÓREJ MOWA A ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP

Zestaw pytań i odpowiedzi nr 1

Załączniki:
1. Ogłoszenie BZP
2. SIWZ
3. Załącznik nr 1 do SWIZ – formularz ofertowy 
4. Załącznik nr 2 do SWIZ – Oświadczenie
5. Załącznik nr 3 do SWIZ – Oświadczenie
6. Załącznik nr 4 do SWIZ –  Oświadczenie
7. Załącznik nr 5 do SWIZ –  Wykaz Robót
8. Załącznik nr 6 do SWIZ – Wykaz Osób
9. Załącznik nr 7 do SWIZ – Umowa 16.10.2018
10. Załącznik nr 9 do SWIZ – Oświadczenie wykonawcy RODO

Skip to content