Zamawiający – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lesznie, przy ul. Strzeleckiej 7 informuje, że w dniu 12 marca 2019 r. w Biuletynie Informacji Publicznych pod numerem 524208-N-2019, na stronie internetowej www.mosirleszno.pl  i http://mosirleszno.bip.gov.pl/   oraz w siedzibie Zamawiającego przy ul. Strzeleckiej 7, 64-100 Leszno, zostało zamieszczone ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dla zadania p.n. „Przebudowa toru speedrowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej www.mosirleszno.pl  i http://mosirleszno.bip.gov.pl/.

Specyfikację można również pobrać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Strzeleckiej 7, 64-100 Leszno lub za pobraniem pocztowym.

Termin realizacji zamówienia: do 100 dni

Termin i miejsce złożenia ofert: do dnia 26 marca 2019 r. do godz. 10.00 w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Lesznie, ul. Strzelecka 7, sekretariat.

Termin i miejsce otwarcia ofert: 26 marca 2019 r. o godz. 10.30 w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Lesznie, ul. Strzelecka 7, pokój 207.

Znak postępowania: MOSIR.6.2019

Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest:

Sławomir Kryjom – tel. 65 520 56 40.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Załączniki:

Skip to content