Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej mosirleszno.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 14.12.2015r

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • nie wszystkie zamieszczone treści i dokumenty spełniają wymogi dostępności cyfrowej;
 • większość multimediów (zdjęcia i grafiki) umieszczonych na stronie nie jest stosownie opisana;
 • niedostępność tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
 • nie przeprowadzono testów serwisu na monitorach brajlowskich;
 • w serwisie występują linki, których użycie powoduje otwarcie nowej zakładki – w takiej sytuacji użytkownik nie jest o tym ostrzegany;
 • brak aplikacji mobilnej Oświadczenie sporządzono dnia: 3.02.2022r.

Oświadczenie sporządzono dnia: 3.02.2022. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich – www.rpo.gov.pl.

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. Nawigacja jest też przyjazna dla osób niedowidzących dzięki unikalnym tytułom podstron i porządkującej funkcji nagłówków. Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – otwierają się w tym samym oknie. Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności. Na stronie są opcję a) powiększenie i pomniejszenie tekstu, b) skala szarości, c) wysoki kontrast, d) odwrotne kolory, e) czytelna czcionka.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Siedziba MOSiR
ul. Strzelecka 7, 64-100 Leszno

 1. Do budynku można się dostać: pieszo, rowerem, samochodem lub autobusem.
 2. Sekretariat znajduje się na 2 piętrze – brak wind czy podjazdów
 3. Do budynku prowadzi wejście – 2 stopniowymi schodami.
 4. Brak możliwości wjazdu dla wózków osób niepełnosprawnych.
 5. Brak toalet dla osób niepełnosprawnych.
 6. Sekretariat znajduje się na drugim piętrze budynku – brak wind czy podjazdów.
 7. Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami (parking znajduje się od ul. Strzeleckie).
 8. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 9. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 10. Nie ma tłumacza języka migowego.

Stadion im. Alfreda Smoczyka
ul. 17 Stycznia 68, 64-100 Leszno

 1. Do obiektu można się dostać: pieszo, rowerem, samochodem lub autobusem.
 2. Do obiektu prowadzi wejście od ulicy 17 Stycznia i Strzeleckiej.
 3. Wjazd dla wózków osób niepełnosprawnych.
 4. Na widowni jest wyznaczone miejsce dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 7. Nie ma tłumacza języka migowego.
 8. Brak zapewnienia informacji na temat rozkładu pomieszczeń w sposób wizualny, dotykowy lub głosowy.

Stadion Lekkoatletyczno-piłkarski
ul. 17 Stycznia 68, 64-100 Leszno

 1. Do obiektu można się dostać: pieszo, rowerem, samochodem lub autobusem.
 2. Do obiektu prowadzi wejście od ulicy Strzeleckiej.
 3. Wjazd dla wózków osób niepełnosprawnych.
 4. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 5. W budynku jest toaleta dla osób niepełnosprawnych.
 6. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 7. Nie ma tłumacza języka migowego.
 8. Brak zapewnienia informacji na temat rozkładu pomieszczeń w sposób wizualny, dotykowy lub głosowy.

Kryte Lodowisko
ul. 17 Stycznia 68, 64-100 Leszno

 1. Do budynku można się dostać: pieszo, rowerem, samochodem lub autobusem.
 2. Wjazd dla wózków osób niepełnosprawnych.
 3. W budynku jest toaleta dla osób niepełnosprawnych.
 4. Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
 5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 7. Nie ma tłumacza języka migowego.
 8. Brak zapewnienia informacji na temat rozkładu pomieszczeń w sposób wizualny, dotykowy lub głosowy.

Tor Speedrowerowy
ul. 17 Stycznia 68, 64-100 Leszno

 1. Do budynku można się dostać: pieszo, rowerem, samochodem lub autobusem.
 2. Wjazd dla wózków osób niepełnosprawnych.
 3. W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.
 4. Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
 5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 7. Nie ma tłumacza języka migowego.
 8. Brak zapewnienia informacji na temat rozkładu pomieszczeń w sposób wizualny, dotykowy lub głosowy.

Odkryta Pływalnia
ul. Strzelecka 9, 64-100 Leszno

 1. Do obiektu można się dostać: pieszo, rowerem, samochodem lub autobusem.
 2. Wjazd dla wózków osób niepełnosprawnych.
 3. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 4. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 5. W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.
 6. Nie ma tłumacza języka migowego.
 7. Brak zapewnienia informacji na temat rozkładu pomieszczeń w sposób wizualny, dotykowy lub głosowy.

Kręgielnia
ul. Strzelecka 9, 64-100 Leszno

 1. Do obiektu można się dostać: pieszo, rowerem, samochodem lub autobusem.
 2. Do budynku prowadzi wejście – 1 stopniowymi schodami.
 3. Brak wjazdu dla wózków osób niepełnosprawnych.
 4. W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.
 5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 7. Nie ma tłumacza języka migowego.
 8. Brak zapewnienia informacji na temat rozkładu pomieszczeń w sposób wizualny, dotykowy lub głosowy.

Kompleks Sportowy im. Zdzisława Adamczaka + Boisko wielofunkcyjne Orlik 2012
ul. Górowska 49, 64-100 Leszno

 1. Do obiektu można się dostać: pieszo, rowerem, samochodem lub autobusem.
 2. Do budynku prowadzi wejście z możliwością wjazdu dla wózków osób niepełnosprawnych.
 3. W budynku są toalety dla osób niepełnosprawnych.
 4. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 5. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 6. Nie ma tłumacza języka migowego.
 7. Brak zapewnienia informacji na temat rozkładu pomieszczeń w sposób wizualny, dotykowy lub głosowy.

Hala Sportowo-Widowiskowa „Trapez” im. Z. Białasa
ul. Zygmunta Starego 1, 64-100 Leszno

 1. Do obiektu można się dostać: pieszo, rowerem, samochodem lub autobusem.
 2. Do budynku prowadzi główne wejście z możliwością wjazdu dla wózków osób niepełnosprawnych.
 3. W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.
 4. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 5. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 6. Nie ma tłumacza języka migowego.
 7. Brak zapewnienia informacji na temat rozkładu pomieszczeń w sposób wizualny, dotykowy lub głosowy.

Sala Sportowo „Ćwicznia” im. J. Pawlaka
ul. Grota Roweckiego 20, 64-100 Leszno

 1. Do obiektu można się dostać: pieszo, rowerem, samochodem lub autobusem.
 2. Do budynku prowadzi wejście – 1 stopniowymi schodami.
 3. Brak wjazdu dla wózków osób niepełnosprawnych.
 4. W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.
 5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 7. Nie ma tłumacza języka migowego.
 8. Brak zapewnienia informacji na temat rozkładu pomieszczeń w sposób wizualny, dotykowy lub głosowy.

 Skateplaza
ul. Szczepanowskiego 16, 64-100 Leszno

 1. Do obiektu można się dostać: pieszo, rowerem, samochodem lub autobusem.
 2. Do budynku prowadzi wejście z możliwością wjazdu dla wózków osób niepełnosprawnych.
 3. W budynku są toalety dla osób niepełnosprawnych.
 4. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 5. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 6. Nie ma tłumacza języka migowego.
 7. Brak zapewnienia informacji na temat rozkładu pomieszczeń w sposób wizualny, dotykowy lub głosowy.

Boisko wielofunkcyjne Orlik 2012
ul. Łowiecka 33, 64-100 Leszno

 1. Do obiektu można się dostać: pieszo, rowerem, samochodem lub autobusem.
 2. Do budynku prowadzi wejście z możliwością wjazdu dla wózków osób niepełnosprawnych.
 3. W budynku są toalety dla osób niepełnosprawnych.
 4. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 5. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 6. Nie ma tłumacza języka migowego.
 7. Brak zapewnienia informacji na temat rozkładu pomieszczeń w sposób wizualny, dotykowy lub głosowy.

Boisko wielofunkcyjne Orlik 2012
ul. Grota Roweckiego 20,  64-100 Leszno

 1. Do obiektu można się dostać: pieszo, rowerem, samochodem lub autobusem.
 2. Do budynku prowadzi wejście z możliwością wjazdu dla wózków osób niepełnosprawnych.
 3. W budynku są toalety dla osób niepełnosprawnych.
 4. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 5. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 6. Nie ma tłumacza języka migowego.
 7. Brak zapewnienia informacji na temat rozkładu pomieszczeń w sposób wizualny, dotykowy lub głosowy.

Sala Szermiercza
ul. Opalińskich 49, 64-100 Leszno

 1. Do obiektu można się dostać: pieszo, rowerem lub samochodem.
 2. Do budynku prowadzi wejście z możliwością wjazdu dla wózków osób niepełnosprawnych.
 3. Budynek 1 piętrowy – brak wind czy podjazdów.
 4. W budynku są toalety dla osób niepełnosprawnych.
 5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 7. Nie ma tłumacza języka migowego.
 8. Brak zapewnienia informacji na temat rozkładu pomieszczeń w sposób wizualny, dotykowy lub głosowy.

Boisko wielofunkcyjne
ul. Siewna,  64-100 Leszno

 1. Do obiektu można się dostać: pieszo, rowerem lub samochodem.
 2. Brak budynku socjalnego.
 3. Na obiekt prowadzi wejście z możliwością wjazdu dla wózków osób niepełnosprawnych.
 4. Nie ma tłumacza języka migowego.
 5. Brak zapewnienia informacji na temat rozkładu pomieszczeń w sposób wizualny, dotykowy lub głosowy.

Boisko wielofunkcyjne
ul. Westerplatte,  64-100 Leszno

 1. Do obiektu można się dostać: pieszo, rowerem lub samochodem.
 2. Brak budynku socjalnego.
 3. Na obiekt prowadzi wejście z możliwością wjazdu dla wózków osób niepełnosprawnych.
 4. Nie ma tłumacza języka migowego.
 5. Brak zapewnienia informacji na temat rozkładu pomieszczeń w sposób wizualny, dotykowy lub głosowy.

Istotną informacją jest także to, że w obiektach, w których poszczególne piętra są niedostępne dla osób z niepełnosprawnościami istnieje możliwość umówienia spotkania z pracownikiem MOiSru.

Wszelkie uwagi dotyczące opisów zawartych w Deklaracji dostępności w sekcji Dostępność architektoniczna, proszę zgłaszać telefonicznie: 65 520 56 40 lub mailowo na adres sekretariat@mosirleszno.pl