Zamawiający – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lesznie w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na: „Adaptacja budynku sanitariatów na potrzeby zaplecza administracyjno-socjalnego usytuowanego przy torze speedrowerowym wraz z ogrodzeniem.”

Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcą jest: Sławomir Kryjom – e-mail: sekretariat@mosirleszno.pl, tel. 65 520 56 40

Termin składania ofert: do dnia 13 czerwca 2019 roku do godz. 9:00
Termin otwarcia ofert: w dniu 13 czerwca 2019 roku o godz. 9:30

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Załączniki:

Skip to content