Zamawiający – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lesznie w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na: „Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji Czarnego Budynku”.

Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcą jest: Sławomir Kryjom – e-mail: sekretariat@mosirleszno.pl, tel. 65 520 56 40

Termin składania ofert: do dnia 28 czerwca 2019 roku do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: w dniu 28 czerwca 2019 roku o godz. 10:30

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Załączniki:

Zapytanie ofertowe (.pdf)
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy (.pdf)
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego (.pdf)
Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego (.pdf)
Załącznik Nr 4 do zapytania ofertowego (.pdf)
Załącznik Nr 5 do zapytania ofertowego – umowy (.pdf)
Załącznik nr 6 oświadczenie wykonawcy RODO (.pdf)
Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego – Wykaz prac (.pdf)
Załącznik nr 8 Inwentaryzacja (.rar)
Załącznik nr 9 MOSiR Leszno Budynek CZARNY Audyt energetyczny (.pdf)

Skip to content